کارکنان فروش
ليست کارکنان واحد بازاریابی و فروش سيمان شاهرود و حوزه های فعالیت ایشان جهت استحضار مشتریان محترم:


 رضا علیمحمدی: رئیس فروش داخلی
داخلی: 651
ثابت:    32300091-023
همراه:  09100388206

 محمود میرکریمی: رئیس فروش صادراتی
داخلی: 660
ثابت:     32300048-023
همراه:  09191748690

  مهدی اصغری: کارشناس حوزه استان تهران ، گلستان و گرمسار
داخلی: 655
ثابت:     32300096-023
همراه:  09191748693

  علیرضا خدامی: مسئول توزیع و تحویل
داخلی: 654
ثابت:     32300092-023
همراه:  09197441470

 احمد پارسا : کارشناس حوزه استان سمنان ، مازندران و خراسان
داخلی: 656
ثابت:     32300097-023
همراه:  09198822767

 حجت الله دارابیان : کارشناس کنترل ناوگان
داخلی: 657
ثابت:     32300068-023
همراه:  09901506478

 علی اسماعیلی  : کارشناس کنترل ناوگان
داخلی: 656
ثابت:     32300068-023
همراه:  09196717068

 خانم جلالی : کارشناس توزیع و تحویل
داخلی: 652
ثابت:     32300096-023

 پایانه خروجی سیمان شاهرود
داخلی: 516
ثابت:     32300058-023
 صدای مشتریان
ثابت:     32300011-023
   شماره فکس واحد فروش و بازاریابی: 32300032-023
داخلی: 6
آدرس دفتر واحد فروش و بازاریابی : شاهرود – کیلومتر 12 جاده مجن واحد فروش و بازاریابی