کارکنان فروش
ليست کارکنان واحد بازاریابی و فروش سيمان شاهرود و حوزه های فعالیت ایشان جهت استحضار مشتریان محترم:


 علی رضوانی: رئیس فروش داخلی
داخلی: 5
ثابت:     32238918-023
همراه:  09198586967

 علی پورکاظمی: رئیس فروش صادراتی
ثابت:  32240671-023

 محمود میرکریمی: مسئول فروش حوزه صادراتی
داخلی: 4
ثابت:     32238919-023
همراه:  09191748690

 رضا علیمحمدی: مسئول فروش حوزه استان تهران و فروش اینترنتی
داخلی: 3
ثابت:     32238915-023
همراه:  09100388206

  مهدی اصغری: مسئول آمار و اطلاعات و فروش حوزه استان مازندران،خراسان 
داخلی: 1
ثابت:     32238914-023
همراه:  09191748693

  علیرضا خدامی: مسئول فروش حوزه استان سمنان و گرمسار
داخلی: 152
ثابت:     32238914-023
همراه:  09197441470 

 حسین شاهکویی: مسئول فروش استان گلستان
داخلی: 159
ثابت:     32238914-023
همراه:  09197440395

   شماره فکس واحد فروش و بازاریابی: 32238916-023
داخلی: 6