عاملین فروش
ليست عاملین فروش سيمان شاهرود در استان های تهران، گلستان، مازندران، خراسان رضوی و عاملین فروش صادراتی :


 عامل استان تهران: بازرگاني ياسامهر پاکدشت
نماینده: مهدي رستمي
ثابت:    22657901-021
همراه:  09123034217  
ایمیل:  infoyasamehr.ir   

 عامل استان تهران:
نماینده: مصطفی جلالی
ثابت:     88468320-021
همراه:  09121991407
ایمیل:  infocementtech.ir

 عامل استان تهران : شركت جهان تجارت شاهرود
نماینده: روح الله عرب يارمحمدي
ثابت:     32227196-023
همراه:  09123731034

نماینده: 
جواد عرب يارمحمدي
همراه:  09122734235 
ایمیل:  gtcommercial2013yahoo.com

 عامل استان تهرانآپادانا بار شاهرود
نماینده: روح اله ترانی
ثابت:   60-36201257-021 
همراه:  09122314177
ایمیل:  roholla.taranigmail.com

 عامل استان تهران: شركت آسیا مواد شاهرود
نماینده: مهدی اناوی
ثابت:     32232493-023
همراه:  09192738909
ایمیل: asiamavadshahroudgmail.com

 عامل استان سمنانشركت سیمان گستران بسطام
نماینده: محمدعلی حسنی
همراه:  09122735272

 عامل استان سمنان
نماینده: حسین ترانی
همراه:  09121318962

 عامل استان سمنان(گرمسار)
نماینده: بهمن محمد نیا
همراه:  09102883545  

 عامل استان سمنان(گرمسار)شرکت پارس بتون 
نماینده: شهرام پرویز
همراه:  09124321159
ثابت:  34232549-023         
ایمیل: simanshahrodnamayandegi_garmsaryahoo.com 

 عامل استان گلستان:  
  نماینده: علی موحدی
ثابت:     32148872-017
همراه:  09121733095
ایمیل: movahedi39gmail.com

 عامل استان گلستان:  
  نماینده: عاشور محمد گوگ و عبدالقادیر گوگ
ثابت:     33281300-33281200-017
همراه:  09113720756
ایمیل: b_behrooz63yahoo.com

 عامل استان گلستان:
نماینده: حسين مهدوي
ثابت:     3-32138962-017
همراه:  09111715416
ایمیل:  mahdavi8965gmail.com

 عامل استان گلستان: نیک سازه نقش شاهوار
نماینده: احمد قنبري
ثابت:     8-32242497-023
همراه: 09122731163
ایمیل:
ali_amodi112yahoo.com

  عامل استان گلستان: سيمان بران گلستان
نماینده: محمدرضا دهقان
ثابت:     5-32121012-017
همراه:  09113713779 
ایمیل:  gsimanbarangolestanyahoo.com

  عامل استان مازندران: سيمان بران گلستان
نماینده: محمدرضا دهقان
ثابت:     5-32121012-017
همراه:  09113713779 
ایمیل:  gsimanbarangolestanyahoo.com

 عامل استان مازندران: شرکت شمال سازان ملک شاه
نماینده: حسن رضا نژاد ملک شاه
ثابت:     32201485-011
همراه:  09113152242
ایمیل:  hassanrezanezhad2545gmail.com

 عامل استان مازندران:  
نماینده: محمد مسلمی
ثابت:     33423316-011
همراه:  09111599347
ایمیل:

 عامل استان خراسان رضویشرکت آسیامهرگستر شرق
نماینده: رضا باغانی 
ثابت:     3-44233170-051
همراه:  09151746300
ایمیل:  baghani433gmail.com

 عامل استان خراسان رضوی: سید حسین حسینی
ثابت:    43357257-051 
همراه:  09151531638

 عامل فروش صادراتی: شرکت گیتی تجارت استرآباد
نماینده: رضا فغاني
ثابت:     32537910-017 
همراه:  09111716015  -  09124010070
ایمیل:  
sg.cementyahoo.com

 عامل فروش صادراتی: بهنام كالا
نماینده: فردين برهمي
ثابت:     34613678-011
همراه:  09354640515
ایمیل:  fardinbarhamiyahoo.com 

 عامل فروش صادراتی افغانستان: 
نماینده:  عباس شیبانی نیا
ثابت:     -
همراه:  09155618689
ایمیل:  -

 عامل فروش صادراتی افغانستان: 
نماینده:  مسعود نهتانی
ثابت:     -
همراه:  09151650905
ایمیل:  -

  عامل فروش صادراتی افغانستان: 
نماینده:  غلامحسین راستگونژاد
ثابت:     -
همراه:  09151000815
ایمیل:  -

 عامل فروش صادراتی ترکمنستان: 
نماینده: یعقوب آوری
ثابت:     33235942-017
همراه:  09111722022-09111764947
ایمیل:  avari.gonbadyahoo.com