درخواست بازديد از كارخانه
در صورت تمايل براي تحقيق و يا بازديد از كارخانه توليد سيمان شاهرود، به نكات ذيل توجه فرماييد:
 انجام تحقيق/بازديد از خط توليد كارخانه سيمان شاهرود منوط به درخواست كتبي شما و موافقت مديريت شركت سيمان مي‌باشد.
در درخواست كتبي خود، تاريخ و زمان پيشنهادي تحقيق/بازديد را به شركت سيمان شاهرود اعلام نمايد.
مديريت شركت، نامه درخواست شما را جهت بررسي و اعلام نظر به دفتر فني و برنامه ريزي و حراست شركت ارجاع مي‌نمايد، پس از تائيد قسمت‌هاي مربوطه و منظور كردن ساير ملاحظات، مجوز تحقيق و بازديد براي زمان مناسب صادر مي‌گردد.
تعداد بازديد كنندگان هر گروه حداكثر 25 نفر مي‌باشد.
در هفته فقط يك روز به بازديدهاي عمومي و گروهي اختصاص داده مي‌شود. (تـرجيحاً پنجشنبه‌ها)
ساعت انجام بازديد از 08:30 الي 11:30 مي‌باشد.
بازديد متقاضيان در مقاطع تحصيلي ابتدايي و راهنمايي بدليل ملاحظات ايمني و بهداشتي ممنوع مي‌باشد.
دانش‌آموزان هنرستان‌هاي فني و دانشجويان دانشگاه‌ها فقط در صورت مرتبط بودن رشته تحصيلي آنها با فعاليت‌هاي كارخانه مجاز به بازديد مي‌باشند.

در حين بازديد به نكات ذيل توجه فرماييد:
به علائم و تابلوهاي ايمني و هشدار دهنده توجه فرمائيد.
جهت حفظ موارد ايمني، فاصله لازم از دستگاه‌ها و ماشين‌آلات در حال كار را رعايت نمائيد.
همواره با فرد راهنما حركت و با وي هماهنگ بوده و به تذكرات ايشان توجه نمائيد.
استفاده از وسائل حفاظت فردي كه دراختيار شما قرار مي‌گيرد، در حين بازديد الزاميست.
از دست زدن به دستگاه‌ها به خصوص كليدها و اهرم‌هاي راه انداز، جداً خودداري نمائيد.
بازديدكنندگان در حين بازديد نمي‌توانند از وسيله نقليه خود پياده شوند.
عكسبرداري و فيلمبرداري از تجهيزات كارخانه در فاصله نزديك غيرمجاز است.
رعايت كليه شئونات اسلامي از طرف بانوان بازديد كننده الزامي است.
از ريختن زباله‌ در محوطه كارخانه جداً خودداري نموده و با رعايت نظافت، ما را در حفظ محيط‌زيست ياري نمائيد.
لطفاً پيشنهادات خود را بصورت كتبي در اختيار فرد راهنما قرار دهيد.