پذيرش كارآموز
متد پذيرش و بكارگيري كارآموز (دانشجو)
ShCC-T3/2/86.6

با توجه به ضرورت ايجاد و برقراري ارتباط و همكاري بين صنعت و دانشگاه، مراحل پذيرش و بكارگيري دانشجويان كارآموز در شركت سيمان شاهرود بشرح ذيل مي‌باشد:
1. اعلام ظرفيت پذيرش كارآموز به اداره كل صنايع و معادن استان، براي رشته‌هاي برق، مكانيك و شيمي در ترم تابستان هر سال (با توجه به محدوديت‌هاي كارخانه تعداد دو نفر از هر رشته)
2. دريافت درخواست‌هاي كارآموزي ارسالي از سوي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي.
3. اظهارنظر مديريت شركت.
4. ارجاع درخواست‌هاي دريافتي به مديران واحدهاي مربوطه و حراست جهت بررسي و اظهارنظر و سپس ارسال جوابيه به موسسات ذيربط مبني بر اعلام موافقت با انجام كارآموزي و تعيين تاريخ دقيق شروع كارآموزي.
5. تحويل فرم شروع و خاتمه كارآموزي باكد TF25 به متقاضي و تاكيد بر تكميل و عودت آن در پايان دوره كارآموزي به قسمت آموزش.
6. هماهنگي با امور اداري، انتطامات، تابل، انبار و… جهت شروع كارآموزي متقاضي.
7. شروع كارآموزي دانشجويان و نظارت بر چگونگي انجام كارآموزي آنها توسط سرپرست كارآموزي (از واحد مربوطه) با رعايت كليه قوانين و ضوابط شركت.
8. دريافت وسايل حفاظت فردي طي فرم KF2 و فرم سه برگي درخواست كالا از انبار.
9. تسويه حساب كامل كار آموز با قسمت‌هاي مختلف كارخانه بعد از اتمام كارآموزي.
10. تحويل يك نسخه از گزارش كارآموزي دانشجو به واحد سيستم‌ها و روشها.
11. صدور گواهي پايان دوره كارآموزي براي دانشجو و ارسال آن به دانشگاه مربوطه.
12. ثبت و نگهداري سوابق كارآموزي دانشجويان در فايل مربوطه.

يادآوري:
1. پذيرش متقاضيان كارآموزي خانم ممنوع ميباشد.
2. پذيرش متقاضيان كارآموزي مقاطع تحصيلي راهنمائي، متوسطه و هنرستان‌هاي فني ممنوع مي‌باشد.
3. ظرفيت پذيرش كارآموز در هر واحد از شركت سيمان شاهرود (بصورت همزمان) حداكثر دو نفر مي‌باشد.
4. در موارد استثناء براي پذيرش دانشجويان متقاضي كارآموزي (بيش از ظرفيت)، تاييديه كتبي مديريت شركت ضروري مي‌باشد.