تلفن، نمابر، آدرس و ...

كارخانه:

شامل واحدهاي: توليد، مكانيك، برق، دفتر فني و برنامه‌ريزي، سيستم‌ها و روشها، كنترل كيفيت، انرژي، طرح و توسعه، اداري، تداركات، انبار مركزي، ايمني و بهداشت صنعتي، انفورماتيك و‌ حراست

تلفن: 40-32300033-023

تلفن پيشنهادات و شكايات (صدای مشتری) : 32300011-023

نمابر: 32300084-023

صندوق پستي: 119

كد پستي: 3653155914

كد اقتصادي: 411148184647

شناسه ملي: 10480015652

شماره ثبت: 248/212

آدرس: شاهرود، كيلومتر 12 جاده مجن، كارخانه سيمان شاهروددفتر شاهرود:

شامل واحدهاي:  مالي، فروش، سهام

تلفن: 3-32238911-023

تلفن واحد فروش: 19-32238914-023

تلفكس واحد سهام: 32238920-023

نمابر: 32229869-023

صندوق پستي: 119

كد پستي: 3615686684

آدرس: شاهرود، خ رزمندگان، نبش ك دهم، پ 39دفتر تهران:

شامل واحدهاي: مديريت عامل، بازرگاني، اداري

تلفن: 4-88027441-021

نمابر: 88637992-021

صندوق پستي: 7385-14155

كد پستي: 1431915851

آدرس: تهران، يوسف‌آباد، خ مهيار مهرام (مدبر)، خ 26، پ 79

كروكي دفتر تهران