گواهينامه‌ محصول
پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباري براي سيمان پرتلند تيپ‌هاي
5, 3, 2, 1.525, 1.425, 1.325
با نام تجاري سيمان شاهرود


علامت استاندارد