شهرهاي مرزي
شهرهاي مرزي جهت صادرات سيمان شاهرود به كشورهاي مقصد عبارتند از:


تركمنستان:
- اينچه‌برون (بازارچه مرزي سرخس)
- باجگيران
- بندر امير‌آباد
- لطف‌آباد


عراق:
- مريوان
- قصر شيرين (بازارچه پرويزخان)
- مهران (بازارچه بهرام‌آباد)
- قصرشيرين (مرز خسروي)
- بستان (بازارچه شهداي چذابه)
- پيرانشهر
- شلمچه


روسیه، قزاقستان و آذربايجان:
- بهشهر (بندر اميرآباد)


تاجيكستان:
- سرخس


افغانستان:
- دوقارون بازارچه ميلك 73


پاكستان:
- بازارچه ميلك 73