شركت‌هاي حمل
ليست شركت‌هاي حمل و نقل مرتبط با سيمان شاهرود (به ترتيب عكس حروف الفبا)


نام شركت: نگين بار
تلفن:
32300021 و 32300020-023
نمايندگان:
آقاي علي رضازاده: 09121731967
آقاي احمد زماني: 09121319664


نام شركت: گلدشت
تلفن:
023-32522161
32300031 و 32300030-023
نمايندگان:
آقاي خليل صيدي: 09121731968


نام شركت: كمپرسي داران
تلفن:
023-32231097
023-32300018
نمايندگان:
آقاي ناصر نعيمي : 09125737236
آقاي علیرضا نوری: 09123730024

نام شركت: كاميون داران
تلفن:
023-32332501
023-32339764
023-32300015
نمايندگان:
آقاي حسن گرجي: 09121732081
آقاي مهدي رستمي: 09123739390


نام شركت: علمدار
تلفن:
023-32220511
023-32300024
نمايندگان:
آقاي رضا گيلاني: 09193730084
آقاي عباس گيلاني: 09121731601


نام شركت: ظفر بار
تلفن:
32300029 و 32300028-023
نمايندگان:
آقاي روح اله تراني: 09122314177


نام شركت: شاهرود كوير
تلفن:
32300026 و 32300025-023
نمايندگان:
آقاي ميثم قارين: 09123732443
آقاي معصوم آبادي: 09123734771


نام شركت: راه خوبان
تلفن:
023-32228633
023-32300027
نمايندگان:
آقاي دادور: 0917733807
آقاي مسكني: 09121735271


نام شركت: خاورداران
تلفن:
023-32338810
023-32332660
023-32300019
نمايندگان:
آقاي روح اله بابايي: 09123733627


نام شركت: توكل بار
تلفن:
32300023 و 32300022-023
نمايندگان:
آقاي حسن موحدي: 09121733590
آقاي علي موحدي: 09121733095