IMS

مقدمه:

هر سازمانی برای دستیابی به اهداف خود بصورت کارا و اثر‌بخش مي‌‌‌تواند از روش‌هاي‌‌ بهبود که سیستم در اختیار مدیریت قرار مي‌‌‌‌دهد بهره ببرد. پذیرش، استقرار و بهبود مستمر در سیستم مدیریت یکپارچه IMS مي‌‌‌‌بایست به‌ عنوان یک تصميم استراتژیک تلقی گردد و بر پا نگهداشتن سازمان در ارتباط با اجرای IMS ، همانا ارتقاء سیستم‌های مدیریت مي‌‌‌‌باشد، زیرا حفظ شرایط موجود، به رکود عملكردها و صرفا عکس‌العمل در مقابل مشکلات و نارسائی‌هاي‌‌ سازماني‌‌ منجر مي‌‌‌گردد، در حالیکه برنامه‌هاي‌‌ بهبود مستمر به عنوان يكي‌‌ از مفاهيم اصلي‌‌ در درون سیستم‌های مدیریت، مي‌‌‌تواند موجب پویائی و ارتقاء مداوم عملکرد سازمان گردد.

تاريخچه IMS در سيمان شاهرود:

سیمان شاهرود در سال 1379 موفق به اخذ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9002:1994 گرديد و در سال 1382 گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS را اخذ كرد. اين سيستم به مرور زمان بروزآوری گردیده است، اين سيستم‌ها شامل:

 1. سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008
 2. سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2004
 3. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001:2007

در شركت سيمان شاهرود متولي‌‌ پيگيري‌‌ و بروزرساني‌‌ و نظارت بر اين سيستم‌ها، دفتر اجرائي‌‌IMS مي‌‌‌باشد.

شرح وظائف و مسئولیت‌های دفتر اجرائی IMS:

 1. نظارت بر تهیه، تکثیر و توزیع مستندات سیستم مدیریت یکپارچه
 2. حصول اطمینان از بروز بودن مستندات سازمان
 3. نظارت بر انجام کنترل مدارک و داده‌ها و مستندات سیستم‌های مدیریت سازمان
 4. نظارت بر اجرای فعالیت‌های مرتبط با کنترل سوابق
 5. تهیه و تدوین برنامه سالانه و ماهانه مميزی داخلی سازمان
 6. پیگیری تصمیمات اتخاذ شده در جلسه بازنگری مدیریت و گزار‌ش‌دهی مستمر نتایج آن
 7. جمع آوری و ثبت و طبقه‌بندی برخی از داده‌های مناسب جهت ارائه به متولی فرایند اندازه‌گیری، تجزیه تحلیل و بهبود
 8. پیگیری در خصوص دریافت داده‌ها، اطلاعات، آمار و گزارشات از کلیه فرایندها، مميزان و مشتریان و سایر طرف‌های ذینفع
 9. توزیع نتایج یافته‌های مميزی‌های داخلی و خارجی به کلیه متولیان فرایندها و مدیریت ارشد سازمان
 10. نظارت بر بروز شدن لیست الزامات قانونی و سایر الزامات و توزیع آن
 11. طبقه بندی و بایگانی کلیه مستندات، مدارک و فرم‌ها
 12. انجام پیگیری‌ها در سازمان جهت انجام امور محوله
 13. ابلاغ تاریخ‌های برگزاری جلسات، کميته‌ها، مميزی‌های داخلی و خارجی و جلسات بازنگری مدیریت
 14. دریافت فرم‌های اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و پیشنهادات
 15. برگزاری جلسات کارگروه اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و پیشنهادات و پیاده‌سازی سیستم پاداش برای پیشنهاد دهندگاني‌‌ كه پيشنهادات آنان مورد قبول قراگرفته و اجرا گرديده است.