كنترل كيفي
با عنايت به اهميت كيفيت محصولات توليد شده در سيمان شاهرود، واحد كنترل كيفي از ابتداي تاسيس، مستقيماً زير نظر مدير عامل شركت انجام وظيفه نموده است.

وظايف اين واحد به سه بخش اصلي تقسيم مي‌شود:
كنترل كيفيت مواد اوليه:
كليه مواد اوليه ورودي به شركت، از لحاظ انطباق با قراردادهاي منعقد شده با تامين‌كنندگان مواد اوليه، با نمونه‌برداري از هر محموله، مورد بازرسي و آزمون قرار مي‌گيرد.

كنترل كيفيت حين فرآيند توليد:
براي تمامي مراحل توليد، استانداردهاي كارخانه‌اي و بهينه تعريف شده، كه باعث مي‌شود محصول هر مرحله، پس از بازرسي، آزمون و دارا بودن شرايط قابل قبول، به مرحله بعدي ارسال گردد. اين كار باعث افزايش كيفيت و كاهش تلورانس محصول توليدي و جلوگيري از توليد محصول نامنطبق مي‌شود. در ضمن كليه مستندات خط توليد، جهت رديابي و شناسايي محموله‌هاي بارگيري شده، بايگاني و نگهداري مي‌شوند.

كنترل كيفيت محصول نهايي:
قبل از بارگيري سيمان در اتتهاي خطوط توليد، نمونه‌گيري‌هاي روزانه به عمل آمده و كليه آزمايش‌ها بر روي محصول نهايي صورت گرفته و درصورت تطبيق با استاندارد 389 ملي ايران، مجوز بارگيري صادر مي‌شود.