پروژه ها
پروژه هاي مصوب و در حال اجراي سيمان شاهرود
(به ترتيب تاريخ شروع پروژه)

پروژه‌هاي در دست مطالعه شركت، پس از بررسي فني و تصويب نهايي براي اجرا به واحدهاي مربوطه ابلاغ و پس از تعيين پيمانكار به مرحله اجرا در مي‌آيند.
اهم پروژه‌هاي در دست اجراي شركت سيمان شاهرود به شرح ذيل مي‌باشند:

عنوان پروژه: نصب و راه‌اندازي آسانسور خط دو
تاريخ شروع: آبان ماه 88
تكنولوژي: شيندلر
ساخت: شركت تمكين فولاد
پيمانكاران نصب: شركت تمكين فولاد
درصد پيشرفت: 98%
ناظران: آقاي مهندس باقري از دفتر فني و برنامه ريزي سيمان شاهرود
متولي: واحد طرح توسعه
توضيحات: در مرحله اخذ استاندارد


عنوان پروژه: ساخت و نصب مجموعه باي پاس خط دو
تاريخ شروع: آبان ماه 88
تكنولوژي: FLS A
ساخت: جهاد دانشگاهي
 پيمانكاران نصب مكانيك: شركت نصب گستر
درصد پيشرفت: 98%
ناظران: جهاد دانشگاهي علم و صنعت- آقاي مهندس هادي صادقي دفتر فني و برنامه ريزي سيمان شاهرود
متولي: واحد طرح توسعه
توضيحات: در مرحله راه اندازي سرد

پيمانكاران نصب برق: نصب اماني واحد برق سيمان شاهرود
درصد پيشرفت: 90%
ناظران: جهاد دانشگاهي علم و صنعت
متولي: واحد طرح توسعه
توضيحات: در مرحله راه اندازي سرد

پيمانكاران نصب تاسيسات: شركت چگالي گاز
درصد پيشرفت: 80%
ناظران: آقاي مهندس نمازي از واحد تاسيسات سيمان شاهرود
متولي: واحد طرح توسعه
توضيحات: در مرحله راه اندازي سرد

پيمانكاران نصب عايق كاري: شركت خدمات عايق نسوز
درصد پيشرفت: 98%
ناظران: آقاي مهندس نوري از سيستم ها و روشها
متولي: واحد طرح توسعه
توضيحات: در مرحله راه اندازي سرد


عنوان پروژه: طرح افزايش ظرفيت آسياي سيمان خط يك
تاريخ شروع: آذر ماه 87
تكنولوژي: شركت LVT
ساخت: شركت LVT
پيمانكاران نصب مكانيك: پيمانكاري ظفريان
درصد پيشرفت: 80%
ناظران: آقاي مهندس لطفي و آقاي رضواني از دفتر فني و برنامه ريزي سيمان شاهرود
متولي: واحد طرح توسعه
توضيحات: 20% باقيمانده نياز به توقف بلند مدت آسياب سيمان خط يك مي باشد.

طراحي و ساخت بك فيلتر: شركت هواشيد
پيمانكاران نصب مكانيك: نصب اماني آسياب سيمان
درصد پيشرفت: 80%
ناظران: آقاي مهندس لطفي و آقاي رضواني از دفتر فني و برنامه ريزي سيمان شاهرود
متولي: واحد طرح توسعه
توضيحات: 20% باقيمانده نياز به توقف بلند مدت آسياب سيمان خط يك مي باشد.

ساخت و طراحي الواتور شركت: اكسون سازه
پيمانكاران نصب برق: نصب اماني واحد برق سيمان شاهرود
درصد پيشرفت: ---
ناظران: ---
متولي: واحد طرح توسعه
توضيحات: ---

ساخت: كارگاه نوسازي سيمان شاهرود
پيمانكاران نصب عايق كاري: شركت خدمات عايق نسوز
درصد پيشرفت: 93%
ناظران: آقاي مهندس نوري از سيستم ها و روشها
متولي: واحد طرح توسعه
توضيحات: ---