تيم مديريتي شركتاحمد ملاحسنی


عنوان: معاون فني و مدير كارخانه

تحصيلات: ليسانس مهندسي شیمی 

متولد: 1346


محمد رضا عبدلی


عنوان: معاون مالی اقتصادی

تحصيلات: ------ 

متولد: ----


سعید قبادي

عنوان: مدير توليد

تحصيلات: ليسانس مهندسي شيمي

متولد: 1351


---

عنوان: مدير مكانيك                     

تحصيلات: ---

متولد: ---


---

عنوان: مدير برق و كنترل                     

تحصيلات: ---

متولد: ---


غلامرضا جعفری                 

عنوان: مدير دفتر فني و برنامه‌ريزي

تحصيلات: لیسانس مهندسی مکانیک 

متولد: 1350                                    


علی رضوانی

عنوان: مدير انرژي و توسعه

تحصيلات: لیسانس مهندسی شیمی                                 
متولد: 1356


مهدی اسدیان

عنوان:
 مدير منابع انساني

تحصيلات: کارشناسی ارشد مکانیک           

متولد: 1355هادي قيسي

عنوان: مدير بازرگاني

تحصيلات: ليسانس مهندسي مكانيك          

متولد: 1359


رضا نمازی

عنوان: مدیر فروش

تحصيلات: ليسانس مهندسي مکانیک      

متولد: 1355


علیرضا میرآب

عنوان: مدیر سیستم‌ها و روش‌ها

تحصيلات: ليسانس مهندسي نرم‌افزار       

متولد: 1350رضا آقایان


عنوان: مدیر آزمایشگاه و تضمین کیفیت

تحصيلات: لیسانس شیمی محض 

متولد: 1355
ناصر اختری

عنوان: مدیر اقتصادی

تحصيلات: لیسانس حسابداری

متولد: 1349